فرهنگ

چجوریه که اکثر افراد، کلمات رکیک رو نشانۀ بی فرهنگی میدونن و سعدی و مولانا رو جزو گنجینه های فرهنگی و نماد فرهنگ.