بعض

نامۀ بهاره مقامی را میخوانم.

“می دانم که سرزمینم مردان غیور درد آشنا هم زیاد دارد”

بعض گلویم را گرفت.

من از کسی منتفر نبودم.

اما حالا با این ریشوها چکار کنم؟

تناقض

گاهی اوقات به این نتیجه میرسی که نظرت برای دیگران مضر است. چگونه پاسخ نظرت چیست را میدهی؟