ابر و کویر

ابر کوچک وقتی ترک خوردگی بیابان را دید، از خجالت آب شد و به زمین فرو رفت.