عجله

سریعتر کارهایتان را انجام دهید تا زودتر به مرگ برسید.