رد پا

رد پایت روی من چقدر با نقش ته کفشت فرق میکند

از کجا

ای کسانیکه ایمان آورده اید…….
آخر از کجا؟
از کدامین خزانه؟