جنون

این روزها چیزهایی دیدم که مطمئن شدم انسانها به مرز جنون رسیدن.