خوابک

خواب کوتاه بین دو پارت درس خوندن و یا خواب کوتاه در حین درس خوندن. بهترین خوابه. بهترین لذته

DSC00026

اتوبان

با سرعت ۷۰ تا از امام علی بالا رفتن و به ترافیک شریعتی اندیشیدن