عهد شکسته

عهدی را که با خود بسته بودم شکسته میبینم. قرار بود که کینه ای نگیرم بر دل از کسی.

لعنت به تو که با بد بودنت، روان سالم ما را هم کثیف کرده ای.

تقدیم به مرد یک دست.

اتوبان

با سرعت ۷۰ تا از امام علی بالا رفتن و به ترافیک شریعتی اندیشیدن