تضاد

قرار نیست هر کاری که نکردنش بد بود کردنش خوب باشه!!!!

توصیه

معمولا انسانها کارهایی را که دوست داشتند انجام بدهند و ندادند را توصیه می کنند.

نمی توان به یک توصیۀ تجربه نشده اعتماد کرد.