عجله

سریعتر کارهایتان را انجام دهید تا زودتر به مرگ برسید.

نادانی

هر چه از نردبان دانایی بالاتر می روم، بر عمق نادانسته هایم افزدوه میشود.

خودم