تجربه

هر جا خواستی بری قبلش زنگ بزن ببین هستن. حتی اگر ۱۰۰ درصد مطمئن بودی که هستن.

—————————

تا مفتح رفتم و بسته بود.