تناقض

گاهی اوقات به این نتیجه میرسی که نظرت برای دیگران مضر است. چگونه پاسخ نظرت چیست را میدهی؟

خوابک

خواب کوتاه بین دو پارت درس خوندن و یا خواب کوتاه در حین درس خوندن. بهترین خوابه. بهترین لذته

DSC00026