تشکر

تشکر فراوان از دکتر سروش بابت این جمله در نامه به خامنه ای:

“اگر روزی به سهو و خطا اعانتی به ظالمان کرده ام از تو پوزش و آمرزش می طلبم.”