کاش عقلش میرسید ۲

خدایا دنیا داغ کرده، من این را یک بار دیگه هم گفتم. خودت هم داغ کردی. به خاطر دنیا نه، به خاطر خودت یه چند روزی برقش را بکش.