ظرفیت

اعتراف میکنم، گفتن بعضی جمله ها به آدمها، هر قدر هم که طرف مقابلت باظرفیت باشه، کار ممکنی نیست.